Capercaillie - Breisleach

Song Rating: 7.87/10

Song lyrics:

Chaidh mi n-de/ dhan choile chailtainn
Shireadh chnohan airson bladh
Ach s e bhair a h-ulle geug ach
Daodan-sa gam thriall.
Chaidh mi n-de/ gu traigh amhaoraich
Lo
de choilleagan a bhuain
Nochd a h-ulle slige neamhnaid
Dailleachd-sa a luaidh
Chaidh mi stagh dhan aon taigh-osda
Son do sglu
Sadh as mo cheann
H-ulle glainne thog mi thaom do
Mhaiseachd aist na deann.
Chiaon mi trah a-raoir dhan leabaidh
Thusa ruagadh as le suain
Ach cha tug thu cead dhomh cadai
Gus an deanainn duan
Dhlarrain-sa bhith saor od tho
Eadh
Ach gu bheil sinn roinnt o che/il
Do churhadh bhith an ait do shamhla
Agam bhios an fhe/ill
Dhghag thu mi nam bhaothair go
Ach
Bo/dhradh chairdean le do chilu
Nuair a thig thu chi lad nach eil
Mearachd ann am fhiu
Chi lad sgurr a danns le saobh-shruth
Famh is iolair anns an ruidhi
Stamh gu caomh ag altram suh-lair
Mireadh mu an sull.
Chi lad mis is thusa sugradh
Bil ri bil ar an-anaill aoint


Cniadachadh mar seo gu sior le
Che/ile be ar maoin
(Translation) Delirium
I went to the hazelwood yesterday
Seeking hazelnuts for food
But on every branch and twig
Was your pursuing face,
I went to the fertile shore yesterday
To gather cockles for a meal
Every single shell was filled with
Your beauty my love
I went to the alehouse
To expel you from my head
Every gla** I raised your beauty
Overflowing from it
I went early to bed last night
To escape you in sleep
But you kept me awake till
Id make you a song
Id wish we were torn asunder
Were we not apart
Let your presence replace my image of you
And how Id rejoice
Youve brought me to foolish babbling
Tiring friends with praise of you
When you return theyll seet that
My words are true
Theyll see mountains dance with ripples
Mole and eagle step the reel
Red rasp held by kind sea-tangle
Sport before their eyes
Theyll see you and me make merry
Lip to lip our breath as one
Caressing thus forever
Together our reward

Date of text publication: 17.01.2021 at 11:02